Op 26 juni 2019 heeft het KRO-NCRV programma Pointer een aflevering uitgezonden getiteld “De Zorgcowboys” (https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/miljoenen-aan-winst-bij-97-zorgbedrijven-en-dat-wordt-zelden-gecontroleerd).

Deze aflevering was tot stand gekomen met Follow the Money. De strekking van hun verhaal is dat   174 zorgorganisaties, die volgens hun jaarrekening 2017 meer dan 10% winst boeken, oneigenlijk gebruik zouden maken van publieke middelen. Wij juichen het opsporen en aanpakken van instellingen en individuen die het niet zo nauw nemen met gemeenschapsgeld van harte toe. Dit binnen de maatschappelijke context van het ontbreken van een norm/wet/beleidsregel voor het percentage winst dat een zorgorganisatie wettelijk mag maken. Een morele norm is aan een ieder van ons.

Tot onze grote verbazing is  stichting Ygdrasil op deze lijst terecht gekomen. Stichting Ygdrasil levert al meer dan 20 jaar tot volle tevredenheid van haar cliënten uitstekende zorg. En dat de reden voor onze vermeende “winst” van 11,1% geheel valt toe te schrijven aan een bewust zuinige en sobere bedrijfsvoering en een meevaller in 2017.
Stichting Ygdrasil levert als zorginstelling 24uurs- en ambulante zorg in de sectoren verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in zowel de WLZ als de WMO.

Hoe bereikt stichting  Ygdrasil haar resultaat?
Bij stichting Ygdrasil  is het uitgangspunt dat de zorgmedewerkers vooral met onze cliënten aan het werk zijn om de cliënten te ondersteunen in hun groei in zelfstandigheid en zelfredzaamheid, en om zo min mogelijk met administratie te worden belast. Dat stichting Ygdrasil daarin slaagt blijkt onder meer uit onze cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken.
Daarnaast is stichting Ygdrasil HKZ gecertificeerd. De WLZ-tarieven volgens de ZZP benchmark zijn gebaseerd op een gemiddelde directe productiviteit van 55%. Onze medewerkers komen uit rond de  85% productief. Met andere woorden: door onze werkwijze kunnen wij met minder personeel dan de genormeerde WLZ-zorg leveren.

Daarnaast is de overhead, d.w.z. de medewerkers die geen directe zorg leveren, met minder dan 10% aan de lage kant. Ook heeft stichting Ygdrasil geen dure  managers in dienst, maar uitsluitend een directeur-bestuurder die natuurlijk aan de wet normering topinkomens (WNT 1) voldoet. Verder heeft stichting Ygdrasil er in het verleden bewust voor gekozen vreemd vermogen (hypotheken e.d.) versneld af te lossen  en heeft dus niet jaarlijks circa 10% van haar inkomsten aan kapitaallasten. Tevens zijn we bij stichting Ygdrasil gewoon zuinig: keukens worden herplaatst, meubilair wordt hergebruikt, door onze eigen klusjesmannen gerepareerd of nieuw gemaakt. Onze Nokia telefoons zijn voor €15,- bij de Mediamarkt verkrijgbaar. Tenslotte was er in het boekjaar 2017 sprake van een meevaller: pas in oktober 2017 werd zeker dat WLZ-zorg die we al “om niet” geleverd hadden, bij de zogenaamde herschikking zou worden bekostigd. Stichting Ygdrasil begroot deze opbrengst niet.

Overigens, stichting Ygdrasil is op de lijst geplaatst zonder dat er sprake is geweest van hoor- en wederhoor. Zou men dit journalistieke principe toegepast hebben, dan zouden de makers van Pointer achter bovenstaande zijn gekomen.

Samenvattend, ons uitgangspunt is al die tijd geweest dat zuinigheid met vlijt huizen als kastelen bouwt. En wij zijn er trots op wat er in 21 jaar onder de bevlogen leiding van de vorige oprichtster -tevens oud-bestuurder- tot stand is gebracht. Er is bovendien bij ons nog nooit ook maar één euro aan derden in de vorm van dividend of wat dies meer zij uitgekeerd. Wij betreuren het dan ook ten zeerste door ongenuanceerde berichtgeving nu plotseling te boek te staan als “zorgcowboy”.

En weet, u bent van harte welkom uw beeld over stichting Ygdrasil te vormen door zelf langs te komen!